Vacature Intern Toezicht

De organisatie

Kraamzorg Tilly is een middelgroot kraambureau, waarin de lijnen kort zijn en een fijne samenwerking bovenaan staat. Het kraambureau bestaat sinds april 2012 en is opgericht door eigenaresse Tilly Middendorp. Als kraamzorgorganisatie bieden wij zorg aan moeder en kind. Kraamzorg Tilly wil dat de cliënt zorgeloos kan genieten van de kraamtijd door in te spelen op de specifieke wensen van de cliënt. Onze kraamverzorgenden hebben allen ruime ervaring en werken als zelfstandig kraamverzorgende. Kwaliteit en goede zorg is van groot belang, kraamzorg Tilly beschikt dan ook over het HKZ certificaat Verpleging, Verzorging en Thuiszorg onderdeel Kraamzorg. Zorg wordt geleverd in de regio Delfland, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Binnen deze regio’s werken wij samen om goede zorg te verlenen.

Kraamzorg Tilly wordt geleid door Tilly Middendorp (het bestuur). Zij is verantwoordelijk voor het beleid, de strategie, kwaliteit van zorg en dagelijkse gang van zaken. Tilly legt haar verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht ziet toe op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en staat de bestuurder terzijde met advies. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code van de zorg en houdt toezicht en controleert, is onafhankelijk en heeft geen belangen bij Kraamzorg Tilly.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar verschillende relevante achtergronden en kennisgebieden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om deze termijn eenmalig te verlengen.

De vacature

In het kader van de WTZa is Kraamzorg Tilly op zoek naar drie leden voor het interne toezicht, welke per direct de rol kunnen vervullen. Het interne toezicht vervult haar rol zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht. De WTZa en de Governance Code zorg zijn de richtlijn.  Het bestuur verstrekt tijdig informatie aan de interne toezichthouder, in ieder geval eenmaal per jaar schriftelijk de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en beheers- en controlesystemen. De tijdsbesteding op jaarbasis is geschat op maximaal 24 uur, maximaal 4 vergaderingen met een voorbereiding van maximaal 6 uur.

Verantwoordelijkheden

 • Adviseren van en toezicht houden op bestuur;
 • Toezicht op gestelde doelen en strategie;
 • Keuren van jaarverslag;
 • Opstellen van intern toezicht verslag ten behoeve van jaarverantwoording;
 • Opstellen profielschets intern toezicht.

Profiel

 • Kennis van en ervaring met gezondheidszorg/Kraamzorg/Thuiszorg;
 • Een netwerk binnen de gezondheidszorg;
 • In staat om het beleid van Kraamzorg Tilly en het functioneren van de bestuurder te toetsen en toezicht te houden in teamverband;
 • In staat om een oordeel te vormen over voorgelegde situaties;
 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk;
 • Meedenken over de toekomst;
 • Oog voor risico’s en kansen.